Hvad er KKO?

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning´s formål er

  • At tilstræbe, at der kun installeres køleanlæg, der kan opfylde fastsatte kvalitetskrav til såvel beregning/dimensionering som til installation og vedligeholdelse, og som arbejder med lavest mulig miljøbelastning i hele anlæggets levetid
  • At etablere en kvalitetssikringsordning der sætter firmaer, der tilslutter sig ordningen, i stand til at opfylde de stillede krav.
  • At sikre, at slutbrugeren/anlægsejeren informeres om ordningens fordele.

Økonomien bag KKO

Driften af Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning finansieres af et registreringsgebyr ved indmeldelse i ordningen og et årligt medlemskontingent samt kursusgebyrer. Størrelsen af kontingentet gradueres efter virksomhedens størrelse. Alle administrative og tekniske ydelser fra sekretariatet er inkluderet i kontingentet.

Vores aktiviteter

Sekretariatsopgaver
Vi varetager diverse administrative sekretariatsopgaver for KKO-udvalg, forretningsudvalg og ordningen som helhed.

Samarbejdsrelationer
Vi etablerer og vedligeholder samarbejdsrelationer med relevante parter på områder, hvor det er til gavn og nytte for ordningen og dens aktiviteter.

Internt rettede medlemsaktiviteter
Vi gennemfører aktiviteter med karakter af medlemspleje; noget, der giver medlemmerne ”value for money”, og forsøger at forøge antallet af medlemmer

Eksternt rettede aktiviteter
Vi gennemfører aktiviteter, som bevirker, at slutbrugere og installatører m.fl. kan benytte ordningen og få gavn af den.

Markedsføring
Vi står for ekstern markedsføring af KKO-ordningen over for slutbrugere, installatører, rådgivere, konsulenter, grossister, m.fl.

Design- og dimensioneringsgrundlag
Adgang til informationer om et ansvarligt, miljøvenligt og energiøkonomisk udgangspunkt og fundament for beregning og udvælgelse af komponenter til køleinstallationer.
KKO har bl.a. opstillet dimensioneringskrav til fordampere, kondensatorer og rørtræk. Kravene giver erfaringsmæssigt en god driftssikkerhed, en lang levetid og den bedste driftsøkonomi.

Beregningsprogrammer
Vi giver vores medlemmer adgang til hensigtsmæssige og brugervenlige programmer til beregning, udvælgelse og dokumentation af komponenter til køleanlæg.

Kvalitetssikringskoncept
Vi vedligeholder og udvikler et kvalitetssikringskoncept, der giver medlemmer mulighed for at dokumentere udført projektering, installation og service over for slutbrugerne.
Medlemsvirksomheder skal udarbejde en kvalitetssikringshåndbog med et indhold, der sikrer, at KKO´s krav til den samlede installation kan opfyldes. KKO´s kvalitetssikringsplan - ”14-punktsplanen” - fungerer som den vigtigste faktor i virksomhedernes "egenkontrol”.

Uddannelse og efteruddannelse
Vi udvikler, vedligeholder, godkender og gennemfører grundkurser og opfølgende update-kurser i kvalitetssikringssystemet og dets værktøjer.

Garantiordning
Vi bestyrer en garantiordning, som kan tilbydes kunderne, så de sikres en kvalitetsydelse, som de har bestilt og betalt for.
Garantiordningen skal sikre, at en kunde får et kvalitetsanlæg, når et KKO-medlem har beregnet og dimensioneret anlægget, og at det i øvrigt er blevet installeret og serviceret i overensstemmelse med KKO´s krav og kvalitetssikringskoncept. Garantiordningen træder til, hvis/når der opstår tekniske problemer med en KKO-installation.

Mærkatsystem
Vi administrerer et mærkatsystem, der synliggør over for kunderne og deres kunder, at anlægget er udført og/eller serviceres i henhold til kvalitetssikringsordningen krav (”det blå stempel”).
Med KKO-mærkatet synliggøres installation og service i henhold til KKO´s kriterier. Der opsættes ikke mærkat, hvis ordningens minimumskrav ikke er indfriede.

Hjemmeside
Vi udvikler og vedligeholder en hjemmeside med on-line-adgang døgnet rundt til relevante og brugbare informationer om ordningen for købere af varmepumper og KKO-medlemmer

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.