Love og regler

Relevante bekendtgørelser

Arbejdstilsynets BEK nr. 100 af 31/01/2007

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr
Relevans: Årligt eftersyn og krav til dertil hørende kompentencer.

Vigtigt uddrag af bekendtgørelsen:
Alle kølenlæg med en kølemiddel fyldning over 1 kg skal efterses mindst én gang årligt. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg og varmepumper skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype. Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel, skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et anerkendt kølefirma.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 af 17. november 2015

Relevans: Vedligehold og service af udstyr med HFC-fyldning.

Vigtigt uddrag af forordningen: Denne forordning gælder for fysiske personer og virksomheder, som udfører følgende aktiviteter i forbindelse med stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr: installering, lækagekontrol af udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 ton CO2-ækvivalenter eller derover (10 ton CO2-ækvivalenter for hermetisk udstyr), genvinding, installering, reparation, vedligeholdelse eller servicering, eller nedlukning.

Forordningen fastsætter mindstekrav til færdigheder og kvalifikationer for Kategorierne I, II, III og IV.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om støj

Relevans: Vil det være støjmæssigt problematisk at opstille en varmeoptager, en kondensator eller andre støjende køleanlægskomponenter udendørs?.

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.