Love og regler

Relevante bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr 1977 af 27/10/2021

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr
Relevans: Årligt eftersyn og krav til dertil hørende kompentencer.

Vigtigt uddrag af bekendtgørelsen:
Alle kølenlæg med en kølemiddel fyldning over 1 kg skal efterses mindst én gang årligt. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg og varmepumper skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype. Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel, skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et anerkendt kølefirma.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2067 af 17. november 2015

Relevans: Vedligehold og service af udstyr med HFC-fyldning.

Vigtigt uddrag af forordningen: Denne forordning gælder for fysiske personer og virksomheder, som udfører følgende aktiviteter i forbindelse med stationært køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr: installering, lækagekontrol af udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 ton CO2-ækvivalenter eller derover (10 ton CO2-ækvivalenter for hermetisk udstyr), genvinding, installering, reparation, vedligeholdelse eller servicering, eller nedlukning.

Forordningen fastsætter mindstekrav til færdigheder og kvalifikationer for Kategorierne I, II, III og IV.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om støj

Relevans: Vil det være støjmæssigt problematisk at opstille en varmeoptager, en kondensator eller andre støjende køleanlægskomponenter udendørs? 

Udedelen til luft/vand-installation bør kun opstilles et sted, hvor støj ikke giver problemer.

Der er regler for hvor meget en varmepumpe må støje. Disse regler er udarbejdet af Miljøstyrelsen og håndhæves af kommunerne, som kan meddele et påbud om at begrænse støjen. De nærmere specifikationer kan læses her i byggelovens § 368 - § 376, som omhandler lydforhold. 

Det er imidlertid ikke muligt at måle, hvor meget en en varmepumpe eller et køleanlæg støjer, inden det er sat op. Miljøstyrelsen har dog udviklet et støjberegningsprogram, som kan hjælpe både kunde og installatør i forhold til, hvor det vil være hensigtsmæssigt at opsætte varmepumpen.