KKO

  Forside | Om ordningen | Medlemmer | KKO-Kursus | Links | Downloads | Medlemsservice | SDF

Hvad er Køleordningen?

Information om Kølebranchens kvalitetssikringsordning (KKO) - August 2005

Ordningen blev etableret ved årsskiftet 2000/2001 ved et samarbejde mellem Autoriserede kølefirmaers Brancheforening (AKB), Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet.

Ordningen der er en selvstændig juridisk og økonomisk enhed styres og administreres af et køleudvalg på 7 medlemmer. Udvalget består af repræsentanter fra - Autoriserede / Anerkendte Kølefirmaer, underleverandører, slutbrugere, konsulentfirmaer og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Energi- og Miljøstyrelsen samt Teknologisk Institut er observatører i udvalget.. Udvalget skal dels sikre den tekniske del, selve kvalitetssikringskonceptet, og dels koordinere samarbejdet mellem ordningens medlemmer (udførende kølefirmaer) og øvrige aktører på køleområdet - primært underleverandører, myndigheder, udbydere af køleinstallationer samt anlægsejere.

Ordningens officielle navn er Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, i daglig tale omtalt som KKO eller blot "Køleordningen".

Formål.
Ordningen er organiseret i henhold til ordningens vedtægter med følgende formål:

 • At tilstræbe at der kun installeres køleanlæg, der opfylder fastsatte kvalitetskrav til såvel beregning/-dimensionering, som til installation og vedligeholdelse, og som arbejder med lavest mulig miljøbelastning i hele anlæggets levetid.
 • At etablere en kvalitetssikringsordning der sætter firmaer, der tilslutter sig ordningen, i stand til at opfylde de stillede krav.
 • At sikre at slutbrugeren/anlægsejeren informeres om ordningens fordele.

Ordningens indhold.
Ordningen indeholder to hovedaktiviteter:

 • Tekniske/faglige aktiviteter
  Opbygning og drift af en organisation med grundlag i kvalitetssikring af køleinstallationer efter DS1350-9001 (EN29001) 1987, ISO 9002 og ISO 9003, rettet mod den udførende del af branchen.
 • Informationsaktiviteter
  Informationsaktiviteter rettet mod kølebranchens øvrige parter - primært kunde- og brugerorganisationer og myndigheder (teknik og fødevareområdet).

For at blive registreret i ordningen skal køleinstallationsfirmaet benytte et kvalitetssikringssystem. Herudover kræves det, at de installatører, der udfører køleinstallationen, skal have et KKO-bevis. Et KKO-bevis opnås ved at installatøren deltager i de krævede kurser og består de dertil knyttede prøver.

Lidt om ordningens baggrund.
Energibesparelse, lavere totale driftsomkostninger, miljømæssigt optimeret og længere levetid er nøgleordene for KKO-ordningens initiativer i forbindelse med servicering og installation af kvalitetssikrede køleanlæg.

Konceptet består først og fremmest af et regel- og kvalitetssikringskoncept for de kølefirmaer der er medlem af ordningen(KKO, Kølebranchens Kvalitetssikrings Ordning), et computerbaseret beregnings- og dimensioneringsprogram, der bl.a. er udarbejdet i samarbejde med DTU’s Institut for Energiteknik, samt et tre dages opdateringskursus for de personer, der bliver firmaets ansvarlige for overholdelse af KKO-konceptet.

For at kunne deltage i nævnte kursus, der afholdes på Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten, skal deltageren enten have autorisation som kølefirma/Anerkendt Kølefirma eller certifikat som kølemontør. Den Jyske Håndværkerskole er i øvrigt hjemsted for kølemontøruddannelsen i Danmark.

Efter opstart af ordningen i foråret 2001 er en række firmaer nu registreret i ordningen og er klar til at installere og servicere anlæg efter de nye kvalitetssikrede kravsspecifikationer. Liste over ordningens medlemmer kan findes her.

Hvad får ejeren af en køleinstallation så ud af at få KKO-registreret (KKO-mærket) sine anlæg og serviceydelser, kort sagt at få det "blå stempel" ?

Anlægs- og serviceudgifter andrager for et gennemsnitsanlæg (afhængig af anlægstypen) ca. 15% af totalomkostningerne i anlæggets levetid (typisk 15-20 år).

Resten ca. 85% er rene driftsudgifter primært til elforbrug.

Ved en energibesparelse på 15-40% afhængig af anlægstype og anvendelse vil en eventuel merinvestering, hvis der er nogen, være tilbagebetalt på 2-3 år.

Der tjenes altså skattefri kroner i mere end 10-15 år af anlæggets levetid.

Ved at indgå en aftale med et KKO-firma opnås en række fordele udover ovennævnte bl.a.:

 • Mere miljøvenlige køleinstallationer
 • Synlig kvalitetsgaranti af installation og service
 • Større driftssikkerhed og længere levetid på grund af lavere mekaniske belastninger
 • Ved opbevaring af fødevarer opnås derfor bedre kvalitet ved "blåstempling" af køleinstallationerne
 • Anlægsejeren kan dokumentere, at han har gjort det bedst mulige for at opnå lavest mulig miljøbelastning fra virksomhedens køleinstallationer.

For at sikre slutbrugeren, at han får den leverance han er blevet lovet, er ordningen endvidere udbygget med en garantiordning, der administreres fra ordningens sekretariat med sekretariatschef Hans Chr. Aagaard som daglig leder.

Det er derfor en god ide, at alle udbydere af køleinstallationer og serviceydelser kræver at krav til:

Beregning, dimensionering, installation og service sker efter køleordningens kvalitetssikringskoncept og kravsspecifikationer.

Få mere at vide...
Er der ønsker fra større grupper af anlægsejere, energiansvarlige, konsulenter m.v. om mere specifik gennemgang af ordningen, kan der ved henvendelse til sekretariatet arrangeres f.eks. temamøder, "gå hjem møder" eller lignende efter behov.
Sekretariatet bistår gerne med hjælp til udbudsmateriale til sikring af at KKO – krav kan overholdes. Eksempler på materiale der kan vedlægges i udbudssituationer kan downloades fra hjemmesiden.
Herudover arrangeres og gennemføres et-dags-kurser for udbydere af køleinstallationer med den fornødne køletekniske baggrund (grundig gennemgang af kravspecifikationerne og de anvendte KKO beregnings- og dimensioneringsprogrammer). Herved kan man som Rådg. Ing. / kølekonsulent blive optaget på KKO's konsulentliste (er under opbygning - kan ses på hjemmesiden).
Er der ønsker om at få tilsendt ordningens kravsspecifikationer, som bl.a. indeholder beregnings- og dimensionerings-grundlag, kan dette fås ved henvendelse til sekretariatet eller downloades fra KKO-ordningens hjemmeside.

Er der behov for mere direkte oplysninger kan dette fås hos sekretariatschef Hans Chr. Aagaard tlf. 46 78 73 61, mellem kl. 9 -12, eller endnu bedre benyt sekretariatets emailadresse: sekretariat@kk-ordning.dk.